Ekonomická správa bytových domů

Naši nabídku ekonomické správy pro bytové domy lze definovat v následujících oblastech :

Oblast účetní a daňová :

  • vedení podvojného účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s příslušnými vyhláškami platnými pro bytová družstva nebo pro společenství vlastníků, což představuje zejména zaúčtování všech předaných dokladů – přijaté faktury, pokladna, banky, vystavení vydaných faktur, zaúčtování předpisů záloh, atd.
  • vypracování roční účetní závěrky, povinných účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce),
  • vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (u SVJ pokud vznikla daňová povinnost),
  • vedení mzdové a personální agendy (funkcionářské odměny, dohody o provedení práce apod.),

Oblast nájemného, popř. příspěvku vlastníka a zúčtovatelných služeb :

  • vedení evidence nájemců a vlastníků bytů a nebytových prostor,
  • zpracování předpisu úhrad nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a záloh za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor s rozpočítáním na jednotlivé byty a nebytové prostory dle požadavků určených vedením BD nebo SVJ,
  • sledování salda pohledávek a úhrad, měsíční kontrola platební morálky,
  • v případě zjištěných nedoplatků vystavování upomínek v čtvrtletní periodicitě,
  • roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za předpokladu, že rozpočítání nákladů za odběr a ohřev vody a nákladů na topení zpracuje a předá odborná firma.